Thực hiện công văn số 1978/SYT-NVY ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Sở y tế Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác khám chữa bệnh an toàn.

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN TÂM THẦN MỸ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ:    /TB – BVTT

V/v: tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác khám chữa bệnh an toàn tại bệnh viện.

        Mỹ Đức, ngày 04 tháng 5  năm 2020

Kính gửi: các đồng chí trưởng khoa, phòng, người bệnh và gia đình người bệnh

Thực hiện công văn số 1978/SYT-NVY ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Sở y tế Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác khám chữa bệnh an toàn.

Thực hiện công văn số 2299/CV-BCĐQG ngày 24 tháng 4 năm 2020 của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19 v/v triển khai công tác KCB an toàn;

Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức thông báo đến người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế tại bệnh viện thực hiện một số nội dung yêu cầu sau:

1. Tiếp tục tăng cường chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện với tinh thần chủ động trong mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

2. Tuân thủ nội quy quy định phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện, thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay nhanh, tự kê khai y tế trước khi vào bệnh viện đối với toàn bộ nhân viên, người lao động toàn bệnh viện, bệnh nhân, người nhà chăm sóc bệnh nhân và người vào bệnh viện.

3. Hạn chế tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách tối thiểu >2m khi tiếp xúc với người khác.

4. Tiếp tục thực hiện việc dừng thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện, một người bệnh khi cần thiết chỉ có một người chăm sóc trực tiếp, hạn chế tối đa việc thay đổi chăm sóc.

5. Tại các khoa, phòng trong khuôn viên bệnh viện thực hiện nghiêm quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện, khoa phòng nào thực hiện nhiệm vụ tại khoa, phòng đó nếu không có nhiệm vụ không được sang khoa, phòng khác.

Trên đây là các nội dung yêu cầu thực hiện của Bệnh viện đến toàn thể người bệnh, gia đình người bệnh, nhân viên, người lao động trong bệnh viện. Đề nghị nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.

Nơi nhận:        

– Như kính gửi;

– Lưu: VT, KHTH

GIÁM ĐỐC

 

 

                             Nguyễn Quốc Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.