Mục tiêu: Xác định mối quan hệ sử dụng thuốc chống trầm cảm với suy giảm nhận thức hay sa sút tâm thần, bao gồm bệnh Alzheimer

Mục tiêu: Xác định mối quan hệ sử dụng thuốc chống trầm cảm với suy giảm nhận thức hay sa sút tâm thần, bao gồm bệnh Alzheimer

Phương pháp: Chúng tôi thực hiện tìm kiếm hệ thống trên Medline, PubMed, PsycINFO, Web of Science, Embase, CINAHL và Cochrane Library. Các tóm tắt và tên bài báo được tìm kiếm đầu tiên. Sau đó, xem xét đến các bài đầy đủ và chất lượng phương pháp nghiên cứu. Các ước tính thô và ước tính tổng hợp được tính toán nhằm đạt được một mô hình tác động ngẩu nhiên.

Kết quả:  5 bài báo được chọn lựa trong số 4123 bài báo. Sử dụng thuốc chống trầm cảm làm gia tăng hai lần  trong một số thể suy giảm nhận thức hay sa sút tâm thần (OR= 2,17). Tuổi là một yếu tố ảnh hưởng đến mối liên hệ sử dụng thuốc chống trầm cảm và một số thể suy giảm nhận thức hay sa sút tâm thần. Nghiên cứu thực hiện trên những người từ 65 tuổi trở lên đã ghi nhận sự gia tăng tỷ lệ một số thể suy giảm nhận thức khi có sử dụng thuốc chống trầm cảm (OR = 1,65), và những người nhỏ hơn 65 tuổi có mối liên hệ mạnh (OR = 3,25).

Kết luận: sử dụng thuốc chống trầm cảm có liên quan với sa sút tâm thần, đặc biệt nếu sử dụng trước 65 tuổi. Mối liên hệ này gia tăng do bị trầm cảm và độ năng trầm cảm tác động. Tuy nhiên, cơ chế sinh học của liên hệ sa sút tâm thần và sử dụng thuốc chống trầm cảm đã được đề nghị, vì thế tác động của thuốc chống trầm cảm trên suy giảm nhận thức hay sa sút tâm thần là có thể. Với sự xác nhận về mối liên hệ này, cần làm rỏ hơn các căn nguyên của mối quan hệ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.